sob: 10:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (05.12): niehandlowa en

Regulamin: Wielkanocny Konkurs (Facebook)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie wielkanocnym, organizowanym na fanpage’u CH Atrium Plejada w Bytomiu, na portalu Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu – jest firma: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon: 122853283 (zwana dalej: „Organizatorem”)
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Atrium Plejada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), przy ul. Ostrobramskiej 75C.
4. Konkurs odbywa się w dniu 26.03.2021 na fanpage’u Atrium Plejada,w serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym na stronie: https://www.facebook.com/AtriumPlejada/
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu, powierzone są Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym konkursem.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
8. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 

§2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgodny na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Odpowiedni formularz z oświadczeniem opiekuna prawnego dostępny będzie w Punkcie Obsługi Konkursu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Centrum Handlowego, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, jak również członkowie najbliższych rodzin wskazanych powyżej osób (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo).
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika, Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniającego go do udziału w Konkursie.

 

§3
ZASADY KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić jednocześnie wszystkie warunki:
a) Rozwiązać rebus opublikowany na fanpage’u CH Atrium Plejada w Bytomiu.
b) Zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza umieści poprawną odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym.
c) Każdy uczestnik może umieścić tylko jedną odpowiedź. W przypadku, kiedy Uczestnik umieści kilka odpowiedzi, liczy się tylko ta umieszczona jako pierwsza.
d) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Serwis Facebook.
e) Uczestnik, dokonując zgłoszenia w konkursie, wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy użytkownika w serwisie Facebook, w związku z ogłoszeniem wyniku Konkursu.
f) Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem konkursowym na Facebooku.

 

§4
NAGRODY W KONKURSIE

1. Wielkanocny zestaw, w tym: przenośny głośnik w kształcie zajączka, marchewka wypełniona słodkościami, wianek lub dekoracja wielkanocna i flakon.

 

§ 5
ODBIÓR NAGRÓD

1. Wskazanie Zwycięzcy odbędzie się w dniu 27.03.2021 Informacja o Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u Centrum Handlowego pod postem konkursowym oraz wysłana w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Facebook.
2. Laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę w biurze Administracji do dnia: 09.04.2021 roku. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
3. Przy odbiorze nagrody Uczestnik Konkursu składa podpis na protokole wydania Nagrody, który stanowi dowód przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu.
4. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora nagrody.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
6. Nagrody będą wydawane tylko w czasie określonym w paragrafie 5, pkt.2. Za wygrane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na inną Nagrodę. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej Nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 

1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922) do 24 maja 2018 r., od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uczestnicy mają prawo żądania wprowadzenia zmian w przetwarzanych danych osobowych lub żądania zaprzestania ich całkowitego przetwarzania oraz o tym, że podanie danych osobowych przez Laureatów Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyznania i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem pod adresem: magdalena@agencjagtw.pl. Dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT, która wynosi 5 lat.
2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia oraz promocji Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.
3. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz CH Atrium Plejada prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji wydarzenia, zgodnym z obowiązującym prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora i CH Atrium Plejada do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez konieczności każdorazowego jej potwierdzania. Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na wykorzystanie oraz powielanie materiałów z ich wizerunkiem w dowolnym momencie poprzez kontakt z Organizatorem konkursu, tj. z Agencją Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: magdalena@agencjagtw.pl.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage’u CH Atrium Plejada.

 

 

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. od 02.04.2021 r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim z dopiskiem: „Wielkanocny konkurs na FB” CH Atrium Plejada w Bytomiu reklamacja”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.

 

 

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości i liczby Nagród w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
3. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie https://www.facebook.com/AtriumPlejada/ Przystąpienie do Konkursu, jest równoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o których Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.