wed: 10:00 - 21:00; next sunday (23.06): non-trading day pl

Poczta Polska

  • mon - sat: 10:00 - 21:00,
    sun: 10:00 - 20:00

Poczta Polska